Dokumentacja

Wszystkie preparaty chemiczne EPURO posiadają karty charakterystyki sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Produkty przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym oraz do uzdatniania wody sanitarnej wytwarzane są zgodnie z zaleceniami FDA (Food & Drug Administration) i posiadają Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

Nasze preparaty nie zawierają w swoim składzie SVHC (Substances of Very High Concern). Są to w większości produkty organiczne ulegające biodegradacji i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego.

W celu pobrania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt z jednym z naszych regionalnych kierowników sprzedaży.